id-left-1id-left-3id-left-2
id-right-1id-right-2id-right-3

Home

Energieprof Smeulders: laat gas nog niet los

Door het hoge tempo waarmee we in Nederland opeens van het gas af willen, zal onze CO2-uitstoot de komende jaren alleen maar stijgen. Dat voorspelt TU/e-hoogleraar Energy Technology David Smeulders. Hij keert zich tegen de huidige ‘duurzaamheidsreligie’ waarin volgens hem rationele argumenten niet meer worden gehoord.

Voor de duidelijkheid: Smeulders is geen conservatieve klimaatontkenner. Als hoogleraar bij Werktuigbouwkunde werkt hij aan systemen om duurzame energie op te wekken en op te slaan. Daarnaast is hij actief voor GroenLinks in zijn geboorteplaats Nuenen. Wat hem echter dwars zit is de huidige hype rond het Klimaatakkoord en de manier waarop aardgas als energiebron daarbij in de ban wordt gedaan.

Sinds deze maand mogen nieuw te bouwen woonwijken bijvoorbeeld niet meer op het gasnet worden aangesloten. “Dat is veel te vroeg”, benadrukt Smeulders. De komende tijd hebben we aardgas namelijk nog hard nodig om te voldoen aan onze energiebehoefte. Het alternatief is namelijk elektriciteit uit kolencentrales. En dat zorgt voor een veel grotere uitstoot van CO2, zo rekende hij vorige week voor in een ingezonden brief in de Volkskrant.

Lees het artikel.

Klimaat- en Energieakkoord Tafel Gebouwde Omgeving met Diederik Samsom

De onderhandelingen om tot een Klimaat- en Energieakkoord te komen zijn in volle gang. Diederik Samsom leidt de Tafel Gebouwde Omgeving. Begin juli wordt een akkoord op hoofdlijnen gepubliceerd en dat vormde een goed moment om namens de sector met hem in gesprek te gaan.

Ineke Dezentjé-Hamming legde de bijdrage van de sector direct op tafel: “We willen als technologische industrie aan de slag met de energietransitie in de gebouwde omgeving. De vraag is niet of, maar hoe. Bedrijven in de FME- en branche-achterban leveren de technologie om vaart te kunnen maken.” Hierin benadrukte ze niet alleen het belang van verduurzaming, maar ook de kansen die het biedt voor Nederland: “Als we het slim aanpakken levert de transitie niet alleen een duurzame gebouwde omgeving op, maar dragen we ook bij aan de innovatiekracht van en werkgelegenheid in Nederland. Zo worden we een showcase voor nieuwe technologie. Hierbij is voldoende en goedgeschoold personeel natuurlijk een absolute randvoorwaarde.”

Lees hier het hele verslag.

 

RENDO wil overstappen van aardgas naar groen gas

Interview met o.a. Dirk Dijkstra, manager RENDO. RTV Drenthe. Klik hier voor het interview.

 

Delfland verduurzaamt productie en consumptie van groen gas

Donderdag neemt het hoogheemraadschap van Delfland de installatie voor groen gas bij afvalwaterzuivering De Groote Lucht in Vlaardingen officieel in gebruik. Biogas wordt er vanaf dan opgewaardeerd tot groen gas met aardgaskwaliteit. 

Lees dit artikel op de website van fluxenergie.nl

 

Meer groen gas smaakt naar meer zeewier

In opdracht van de sectororganisaties Groen Gas Nederland en KVGN en kenniscentrum TKI Nieuw Gas heeft adviesbureau De Gemeynt becijferd dat Nederland tegen 2030 3 miljard m³ hernieuwbaar gas kan produceren en rond 2050 ongeveer 11 miljard m³.

De onderzoeksresultaten zijn beschikbaar in het rapport Green Liaisons. Naar verwachting zal de vergassingstechnologie ‘superkritische watervergassing’ een doorbraak vormen in de aanbodontwikkeling van “groen” gas. Reststromen worden daarbij gekraakt en alle organische stoffen worden benut zodat er geen digestaat meer is. Ook bio-raffinage in combinatie met zeewier kan op termijn fors bijdragen aan zowel de energietransitie als de eiwit-transitie. Dit past in de beweging om offshore windparken geavanceerder te benutten

“Het is voor het eerst dat de bijdrage van groen gas als hernieuwbare grondstof zo specifiek in kaart gebracht –niet alleen als energiebron maar ook als groene grondstof,” benadrukte voorzitter Ulco Vermeulen van Groen Gas Nederland bij de voorstelling van het rapport. De industrie moet immers ook haar grondstofgebruik verduurzamen. Dat kan alleen met koolstofmoleculen uit gecertificeerde biomassa. Door te innoveren in groen gas kan de industrie al op korte termijn zowel haar energie- als grondstofgebruik verduurzamen. Daarnaast zal groen gas ingezet kunnen worden voor duurzame verwarming via bijvoorbeeld hybride warmtepompen in de gebouwde omgeving.

Biogas en waterstof

“Het rapport gaat uit van de succesvolle realisatie van de doelstellingen voor besparing, elektrificatie en warmtenetten,” zegt Gerd van de Logt, directeur van Groen Gas Nederland. Hij hoopt dat het rapport ervoor helpt zorgen dat in het overleg aan de klimaattafels het besef groeit dat energietransitie het niet alleen moet hebben van duurzame stroom (elektronen), maar ook van groene moleculen, groene koolstofmoleculen in het bijzonder. “Als het allemaal lukt dan kan het aandeel fossiele moleculen teruglopen van 80% nu naar 40-60%. Groene moleculen zijn hard nodig om ook die resterende 40-60% tijdig af te bouwen. Met betere, innovatieve technieken in aantocht zijn het vooral hernieuwbare gassen die een eerste forse impuls aan de inzet van groene moleculen kunnen geven. Een tweede impuls is te verwachten van waterstof, dat in een later stadium op de vereiste schaalgrootte impact zal hebben.”

Investeringen in netten nodig

De huidige netstructuur is echter nog niet klaar voor zo’n sterke toename van groen gas. De netbeheerders schatten in een eigen rapport dat een investering van 300 miljoen euro nodig is voor de nodige aanpassingen nodig is om in 2030 3 miljard m³ groen gas aan te kunnen. Dat is volgens plaatsvervangend directeur Kirsten Wilkeshuis van Netbeheer Nederland relatief weinig. Ze voet eraan toe dat aanpassingen in de regulering nodig zijn om dit goed van de grond te krijgen.

Lees dit artikel op de website van fluxenergie.nl

 

FME branches en RVB ontwikkelen samen klimaatbestek

Op 11 april 2018 vond de kick-off plaats voor het ontwikkelen van een klimaatbestek voor de utiliteitsbouw. Dit is een vervolg op de VLA-bestekken voor luchtbehandelingsinstallaties. Door aan de bestekken ook de functies voor verwarming (VFK) en koeling (NVKL) toe te voegen is een goede basis gelegd om het binnenklimaat te verduurzamen.

Na eerder bestekken te hebben ontwikkeld voor het ontwerpen, installeren een beheren van luchtbehandelingsinstallaties (VLA), is besloten de samenwerking uit te breiden met de overige componenten om het geheel van klimaatinstallaties goed gedocumenteerd te krijgen. Dit is ondermeer van belang om – in het kader van duurzaamheid – invulling te kunnen geven aan de afspraken omtrent ‘Frisse kantoren’. Om dit te realiseren is een samenwerking gestart met de brancheorganisaties VFK (verwarming) en NVKL (koeling).

Het Plan van Aanpak bestaat uit twee fases voor de levenscyclus van installaties: ‘het ontwerp- & installatieniveau’ en ‘het onderhouds- & beheerniveau’. Op 11 april zijn alle betrokkenen geïnformeerd over de achtergrond van het plan en is de uitwerking besproken. De fase onderhoud & beheer wordt in 2019 geïmplementeerd.

Het eindresultaat moet bijdragen aan verduurzaming. Om dat te bereiken is alleen een bestek niet afdoende. Daarom worden de ontwikkelingen nauwlettend afgestemd met het Platform Gezond Binnen bestaande uit vertegenwoordigers van TVVL, NVDO, UNETO-VNI, RVO, TNO en ISSO. De klankbordgroep bespreekt maatschappelijke thema’s en actuele onderwerpen, maar denkt ook na over aspecten als training en opleiding van
installatietechnici. Deze geïntegreerde samenwerking tussen FME branches en de verschillende partijen is van groot belang om een bijdrage te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Download het persbericht.

 

Al ruim 40 jaar zijn alle Nederlandse cv-ketelfabrikanten verenigd in de VFK. Een sterk samenwerkingsverband dat actief is op vele terreinen. Dankzij deze samenwerking is Nederland in Europa koploper op het gebied van energiezuinige cv-techniek. De VFK streeft ernaar om deze koppositie te behouden door optimaal combineren van gastoestellen en duurzame technieken. Klik hier voor de algemene folder.

De leden van de VFK zijn ATAG Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli Nederland B.V., Intergas Verwarming B.V., Itho Daalderop, Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann Nederland B.V. VFK is lid van EHI (Association of the European Heating Industry).
plyworks media © 2018 VFK - RSS Inloggen