Disclaimer

Op de site en nieuwsbrieven van de VFK de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site en nieuwsbrief te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. VFK heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. VFK staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VFK aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. VFK wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. VFK garandeert evenmin dat de VFK-sites foutloos of ononderbroken functioneren.

Op de VFK-sites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door VFK niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. VFK wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

De Vereniging VFK, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de VFK-website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de VFK-site. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VFK, de inhoud van de VFK-site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van VFK.

Op de VFK-site en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2015 Vereniging VFK

De leden van de VFK zijn ATAG Verwarming Nederland B.V., AWB CV Ketels B.V., Bosch Thermotechniek B.V., Elco-Rendamax B.V., Ferroli Nederland B.V., Intergas Verwarming B.V., Itho Daalderop, Remeha B.V., Vaillant B.V. en Viessmann Nederland B.V. VFK is lid van EHI (Association of the European Heating Industry).
plyworks media © 2023 VFK - RSS Inloggen